Skip to content Skip to footer

Avatar
Log In
Please consider registering
Guest
Forum


PretraživanjeOpcije forumaMinimalna dužina: 3 slova / Maksimalna dužina slova: 84 slova
Registracija Lost password?
sp_TopicIcon
EU Fondovi i konkursi Bosna i Hercegovina
RSS
Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
1
December 25, 2020 - 6:55 am

EUFondoviKonkursi.com predstavljaju portal na kome posjetioci imaju mogućnost da sistematično, po kategorijama pregledaju bazu fondova/konkursa koji su objavljeni za: Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju. 

Portal je nastao iz potrebe javnih institucija, malih i srednjih preduzeća, organizacija koja se bave pitanjima kulture, sporta, mladih, turizma, obrazovanja, medija, i slično, da se informišu o mogućim izvorima finansiranja i apliciraju za dobijanje finansijskih sredstava u okviru svojih projekata. 

 

LINK: O Nama (eufondovikonkursi.com)

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
2
December 25, 2020 - 6:58 am

U prilogu su linkovi trenutno otvorenih konkursa za Bosnu i Hercegovini, u različitim oblastima, kao i za različite institucije i organizacije. 

 

LINK: Fondovi i Konkursi Bosna i Hercegovina (eufondovikonkursi.com)

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
3
December 25, 2020 - 7:00 am

MOGUĆNOSTI DOBIJANJA SREDSTAVA IZ EU FONDOVA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 

Opšte činjenice

Od završetka rata u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je za ovu zemlju obezbijedila više od 3 milijarde evra sredstava pomoći. Ova sredstva isplaćena su za neposredne i strateške potrebe građana BiH.

 • U periodu 1995 –  2000, akcenat je bio na humanitarnoj pomoći, povratku izbjeglica i obnovi fizičke infrastrukture.
 • Nakon toga, EU fondovi bili su usmjereni ka uspostavljanju i razvoju institucija, te političkih i privrednih sistema koji pomažu da Bosna i Hercegovina postane potpuno  funkcionalna država.
 • Nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu 2008, sredstva EU usmjeravana su prvenstveno putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) kao pomoć Bosni i Hercegovini u prilagođavanju privrednog, političkog, bezbjednosnog i društvenog sistema zahtjevima budućeg članstva u EU.

Pomoć EU se uvijek obezbjeđuje u skladu sa sveobuhvatnom strategijom koja se izrađuje u saradnji između institucija BiH i učesnika u „procesu programiranja“, ali ne po principu: „ko prvi, njegovo je!“ Dakle, strategija ide ukorak s razvojem okolnosti u zemlji.

Istovremeno, sredstva EU usko su vezana za projekte koji donose konkretne i vidljive pomake u svakodnevnom životu građana BiH.

Koja sredstva EU su  trenutno dostupna u BiH?

Trenutno, kao država sa statusom potencijalnog kandidata, Bosna i Hercegovina ima pristup sljedećim mogućnostima finansiranja:

Kako se prijaviti za instrumente i programe EU?

Generalno, sredstva EU ne dodjeljuju se fizičkim ili pravnim licima bez sprovođenja odgovarajućeg javnog nadmetanja za akcije spoljne pomoći EU.

Ovi postupci pokreću se na nivou Delegacije EU u BiH ili na nivou službi EU u Briselu i to u odgovarajućem obliku:

 • nabavka usluga,
 • poziv za dostavljanje prijedloga / grantovi,
 • nabavka robe ili radova
 • twinning ugovor.

Oglasi se postavljaju na internet-stranici Delegacije Evropske unije pod nazivom Tenderi EU Delegacije i na internet-stranici EuropeAid-a

Da biste saznali više o postupcima za akcije spoljne pomoći EU, te koracima predviđenim za bilo koji od navedenih ugovora, konsultujte “Praktični vodič kroz ugovorni postupak za spoljne akcije EU za usluge, robu, radove i pozive za dostavljanje prijedloga/grantove“.

Imam dobru ideju za projekat u zajednici, da li će ga EU finansirati?

Gotovo sva sredstva EU usmjeravaju su i određeno područje koje je utvrđeno u procesu programiranja i pripremljenoj strategiji koja je izrađena sa institucijama BiH. Dakle, ta sredstva se ne dodjeljuju tek za dobre ideje.

Drugo, treba znati da sredstva EU dolaze od poreskih obveznika država članica i da, stoga,  korišćenje i računovodstveno vođenje utrošenih sredstavam moraju da budu u skladu sa pravilima EU. To znači da svaki organ koji koristi sredstva EU, bilo da se radi o instituciji BiH, nevladinoj organizaciji ili firmi, mora da bude u stanju – tj. da ima stručne ljude – da dostavlja tražene izvještaje i dokumentaciju i sprovodi nadzor (odnosno, kako se često kaže, ‘kapacitet’).

Glavni način finasiranja ideje sredstvima EU jeste da odgovorite na poziv za dostavljanje prijedloga koji se odnosi na vašu ideju. Ovaj vid nabavke obično je najfleksibilniji kada se radi o konkretnoj aktivnosti i tu imate malo više prostora da uradite ono što želite. Tipičan poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u posljednjih nekoliko godina ticao se informisanja javnosti o evropskim temama i aktivnosti na promovisanju ljudskih prava. Poziv za dostavljanje prijedloga je konkurentski postupak – samo najbolji i najadekvatniji projekti bivaju odabrani.

Ja sam iz organizacije/firme koja pruža usluge u određenom sektoru, da li možemo dobiti sredstva EU?

U tom slučaju, prijavili biste se na tender (npr. za usluge) koji raspisuju ili sjedište u Briselu ili Delegacija  Evropske unije (vidi WEBLINKS gore). To su obično vrlo detaljni projekti u kojima je većina aktivnosti jasno određena. Potrebno je da ispunite uslove  za pružanje usluga, realizovanje aktivnosti ili ostale uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji.

Šta je Twinning ugovor?

Twinning ugovori odnose se na pomoć iz javnih uprava država članica EU potencijalnim ‘blizancima’ u javnoj upravi BiH (npr. određeno ministarstvo, agencija i sl.) i uređuju se različitim pravilnicima o javnoj nabavci, što je objašnjeno ovdje.

Takođe, internet stranica Direkcije za Evropske integracije BiH sadrži informacije o tenderima/prijedlozima EU u vezi sa nekim instrumentima i programima EU, kao što su prekogranični programi saradnje (u okviru programa IPA, Komponenta II), TAIEX, programi EU (bivše Zajednice), itd.

Ko ima koristi od instrumenata i programa EU?

Krajnji cilj svakog davanja sredstava EU jeste stvaranje boljih uslova za građane. U mnogim slučajevima,  to se čini kroz obezbjeđivanje sredstava za reforme i unapređenje/razvoj: državnih institucija, nevladinih organizacija (organizacija civilnog društva), privatnih i javnih poduzeća, udruženja, lokalnih uprava, privrednih i društvenih partnera, sindikata.

Preuzeto sa: Europa.ba

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
4
December 25, 2020 - 7:00 am

PREKOGRANIČNA SARADNJA

Image Enlarger

Bosna i Hercegovina trenutno učestvuje u šest programa u okviru IPA Komponente II prekogranične saradnje: tri bilateralna programa prekogranične saradnje (CBC) sa susjednim zemljama, tj. Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom, jedan CBC program sa državama članicama EU (IPA Adriatic CBC Program) i dva transnacionalna programa (jugoistočna Evropa i Mediteran).

Prekogranična saradnja u okviru IPA-e kombinuje ciljeve kohezije i spoljnih odnosa, uzimajući u obzir specifične pojedinačne potrebe pograničnih regija. Prioriteti u okviru IPA CBC programa obuhvataju sljedeće:

 • podrška prekograničnoj ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj saradnji u pograničnim oblastima te podsticanje socijalno-ekonomskog razvoja pograničnih regija;
 • rješavanje zajedničkih problema u oblastima poput životne sredine, prirodnog i kulturnog naslijeđa, javnog zdravstva, preeencije i borbe protiv organizovanog kriminala;
 • obezbjeđenje efikasnih i sigurnih granica;
 • promovisanje zajedničkih manjih aktivnosti lokalnog karaktera (“ljudi ljudima”);
 • podrška mrežama, te pripravnosti i pristupu u hitnim slučajevima.

Prekogranične programe usvaja Komisija, a zajednički ih sprovode zemlje partneri putem zajedničkih poziva za dostavljanje prijedloga koji se odnose na čitavu programsku oblast, sa obje strane granice.

Link: Europa.ba

Avatar
Agora12
319 Posts
(Offline)
5
December 25, 2020 - 7:33 am

IPA

Image Enlarger

Uvod

Tokom godina EU je razvila širok spektar programa vanjske pomoci, što je rezultiralo kompleksnim setom od više od 30 razlicitih pravnih instrumenata.  Potreba da se obezbijedi koherentnost i poboljša konzistentnost djelovanja Evropske unije, te postignu bolji rezulati i jaci efekat sa raspoloživim resursima naveli su Evropsku komisiju da predloži pojednostavljeni okvir eksternog djelovanja za period 2007.-2013.

U skladu s tim, izradeni su novi (i manji broj) instrumenata za vanjske odnose koji bi narocito trebali obuhvatiti saradnju EU sa, s jedne strane, zemljama u razvoju a, s druge strane, industrijskim zemljama, politiku dobrosusjedskih odnosa EU, proširenje i drugu konkretnu tematiku. Izmedu ostalih novih pravnih osnova, Evropska komisija je Evropskom parlamentu i Vijecu predložila i Instrument predpristupne pomoci, IPA. Regulativa Vijeca o IPA-i (EK) No 1085/2006 je usvojena 17.07.2006. godine.

Ciljevi i opseg IPA-e

Na presjeku izmedu vanjske pomoci i unutrašnje politike, namjera IPA-e je da obezbijedi ciljanu pomoc zemljama kandidatima ili potencijalnim kandidatima za clanstvo u EU. 

IPA je nasljednik pet ranijih instrumenata predpristupne pomoci, Phare, ISPA, SAPARD, Instrumenta za Tursku, i CARDS, i na taj nacin u jedinstvenu pravnu osnovu objedinjuje svu predpristupnu pomoc. IPA je takoder osmišljena i tako da se lakše prilagodava razlikama u ciljevima i nivou napretka svake zemlje korisnika, kako bi se obezbijedila ciljana i djelotvorna podrška uskladena sa njihovim potrebama i razvojem.

IPA  narocito pomaže jacanje demokratskih institucija i vladavinu zakona, reformu javne uprave, provodenje ekonomskih reformi, promovisanje poštivanja ljudskih prava kao i prava manjina, te jednakost medu polovima, podržava razvoj gradanskog društva i unaprijedenje regionalne saradnje, doprinosi održivom napretku i smanjenju siromaštva. Za zemlje kandidate dodatni cilj je usvajanje i provodenje svih uslova za clanstvo, dok se za zemlje potencijalne kandidate traži približavanje tim uslovima.

Pomoc u okviru IPA-e

IPA komponente

Kako bi ciljevi svake pojedinacne zemlje bili ispunjeni na najefikasniji moguci nacin, IPA je podijeljena na pet razlicitih komponenti:

1.    Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija
2.    Regionalna i prekogranicna saradnja
3.    Regionalni razvoj
4.    Unaprijedenje ljudskih resursa
5.    Ruralni razvoj.

Prve dvije se odnose kako na potencijalne kandidate tako i na zemlje kandidate, dok se posljednje tri odnose samo na zemlje kandidate.
Kao rezultat, svi korisnici imaju pristup mjerama slicne prirode sa prilagodenim uslovima upravljanja i, narocito, u skladu sa njihovom stvarnom politickom, ekonomskom i administrativnom situacijom.

U slucaju zemalja kandidata, u okviru tih komponenti ce biti dostupne mjere koje se odnose na unaprijedenje regionalnih, ljudskih resursa i ruralni razvoj kojima ce se date zemlje pripremati za provodenje EU kohezije i politika u oblasti poljoprivrede nakon pristupanja. Ovo iziskuje da zemlja ima odgovarajuce administrativne kapacitete i strukture za preuzimanje odgovornosti za upravljanje ovom pomoci.

 

U slucaju zemalja potencijalnih kandidata, takve mjere ostaju u rukama Evropske komisije i provode se kroz primarnu komponentu instrumenta, odnosno kroz komponentu “Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija”.

Što se tice finansijskog omjera, IPA obezbijeduje ukupno 11.468 miliona eura (u aktuelnoj vrijednosti) za period 2007.-2013. svakoj od zemalja na koje se ovo odnosi.

Svake godine, Evropska komisija informiše Evropski parlament i Vijece o namjerama u pogledu raspodjele ukupnog paketa. U  tom kontekstu se uspostavlja višegodišnji indikativni finansijski okvir za period od tri godine, po zemljama i po komponentama. Ova finansijska šema se revidira svake godine i uvrštava u godišnji paket proširenja koji Evropska komisija svake jeseni prezentuje Vijecu i Evropskom parlamentu.

 – Dodatne informacije o višegodišnjem indikativnom finansijskom okviru su dostupne na:
http://ec.europa.eu/enlargemen.....ipa_en.htm

Realizacija pomoci u okviru IPA fondova se obezbijeduje putem godišnjih i višegodišnjih programa, na nacin na koji je to uredeno komisijskom Regulativom o provedbi IPA-e. Svi programi se izraduju u skladu sa višegodišnjim indikativnim planom, strateškim dokumentom za period od tri godine koji se pravi za svaku od zemalja, u kojem Evropska komisija iznosi oblasti u kojima je intervencija najpotrebnija, te glavne prioritete. 

– Višegodišnji indikativni programi za Bosnu i Hercegovinu i druge IPA države su dostupni na:
http://ec.europa.eu/enlargemen.....ipa_en.htm

– Detaljni podaci o godišnjim IPA programima za Bosnu i Hercegovinu su dostupni na:
http://ec.europa.eu/enlargemen.....dex_en.htm

Podaci o realizaciji IPA-e

Od 2007. godine Bosna i Hercegovina finansijsku pomoc EU dobiva putem Instrumenta predpristupne pomoci (IPA).  Višegodišnji finansijski okvir za Bosnu i Hercegovinu izgleda ovako:

Komponenta

2007

2008

2009

2010

2011 
(planirano) 

2012 
(planirano)

Pomoc u tranziciji i izgradnja institucija

58,1

69,8

83,8

100,6

102,6

104,7

Prekogranicna saradnja

3,9

4,9

5,2

5,3

5,4

5,5

UKUPNO

62,1

74,8

89,1

106,0

108,1

110,2

Vec usvojeni IPA projekti u okviru budžeta za period 2007.-2010. su dostupni na:

http://ec.europa.eu/enlargemen.....oc#library

Dijelom IPA fondova u ime Bosne i Hercegovine upravlja Delegacija Evropske unije.

Dokumenti koji se odnose na IPA-u

Za sve dokumente koji se ticu IPA-e, molimo Vas da posjetite internet stranicu generalne direkcije za proširenje http://ec.europa.eu/enlargemen.....dex_en.htm

Forum Timezone: America/New_York
All RSS Show Stats
Administrators:
admin
Moderators:
moderator1
KBS1
Drina
Agora12
BosMan_2020
5ir
Stanak
leopard 007
roki1
Istok
dzan2019
Walter-1953
Zirokopter
Sarajevo92
Top Posters:
Omladinac: 110
Crni Labud: 21
Amkos: 8
visitor1: 2
Saraj: 1
Newest Members:
MichaelRed
Chesterbials
RobertRit
AnthonyLem
AlbertSog
Willardjax
AndrewJoype
Jameswrene
imuyixotnu
ayqajogq
Forum Stats:
Groups: 2
Forums: 14
Topics: 83
Posts: 766

 

Member Stats:
Guest Posters: 0
Members: 60
Moderators: 14
Admins: 1
Most Users Ever Online: 62
Currently Online:
Guest(s) 2
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)